BS CK2 LÊ HỒNG CÚC
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU – TP. HCM

NỘI DUNG
1.KHÁI NIỆM LÂM SÀNG
2. CÁC NHÓM HẠCH VÙNG CỔ:
3. TIÊU CHUẨN SIÊU ÂM B MODE CỦA HẠCH CỔ BÌNH
THƯỜNG
4. SIÊU ÂM HẠCH BỆNH LÝ VÙNG CỔ
5. KẾT LUẬN